Hepatitt B-vaksine og hepatitt B-immunglobulin (2023)

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell", "datePublished": "2008-04-09", "dateModified": "2021-10-27", "name": "Hepatitt B-vaksine og hepatitt B-immunglobulin - veileder for helsepersonell", "headline": "Hepatitt B-vaksine og hepatitt B-immunglobulin - veileder for helsepersonell", "author": "Folkehelseinstituttet", "image": "Model.MainImage.GetImageUrl()", "hideImage":"False", "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Folkehelseinstituttet", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.fhi.no/contentassets/c03aa76fe30941f08474ee823ba2a928/logo-norsk-hel-navnet-uten-luft-rundt.png" } } }

Hepatitt B-vaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet i form av kombinasjonsvaksine. Vaksinen kan gis forebyggende mot infeksjon før en smittesituasjon oppstår, eller etter en mulig smittesituasjon som posteksponeringsbehandling.

Hepatitt B-infeksjon

Hepatitt B er en sykdom forårsaket av hepatitt B-virus (HBV). Smitte kan gi akutt hepatitt (leverbetennelse), men kan også gi kronisk infeksjon som igjen kan føre til levercirrhose (skrumplever) og leverkreft.

Hepatitt B-virus smitter ved blodkontakt (som stikk av blodig sprøyte, blodoverføring), ved seksuell kontakt, og fra mor til barn før, under og etter fødselen. Virus kan ikke trenge gjennom hel hud og det smitter ikke gjennom mat og drikke. Inkubasjonstiden er fra seks uker til seks måneder, vanligvis to til tre måneder. Hepatitt B-infeksjon diagnostiseres ved blodprøver som undersøkes for virusantigener, antistoffer mot virusantigener og påvisning av hepatitt B-virus-DNA (HBV-DNA).

Det akutte forløpet er oftest subklinisk, men kan ha alle grader av alvorlighet og gir i sjeldne tilfeller fulminant sykdom med levernekrose. Symptomatisk akutt hepatitt B begynner med influensalignende symptomer, magesmerter, kvalme og oppkast og etter hvert gulsott. Dødeligheten er under 1 %, noe høyere hos personer over 40 år. I Norge er det få tilfeller med akutt hepatitt B. I perioden 2010-2015 ble det årlig meldt mellom 19 og 56 tilfeller.

Den kroniske infeksjonen kan være asymptomatisk eller gi kronisk aktiv hepatitt. Antall personer med kronisk hepatitt B-infeksjon er langt flere enn de som får akutt sykdom, og utgjør den viktigste smittekilden for hepatitt B. Hepatitt B-infeksjon defineres som kronisk når det kan påvises hepatitt B-overflate antigen (HBsAg) eller hepatitt B-virus-DNA (HBV-DNA) i mer enn seks måneder. Kronisk hepatitt B-infeksjon gir vanligvis ingen symptomer, og mange forblir derfor udiagnostiserte. Det er anslått at 20. 000-30. 000 personer i Norge har kronisk hepatitt B. Tallet er kumulativt økende fordi man ved kronisk infeksjon sjelden kvitter seg med viruset. Spedbarn har størst risiko for å få kronisk infeksjon dersom de smittes [1]. Risikoen for å utvikle kronisk hepatitt B-infeksjon avtar etter spedbarnsalder, og er mindre enn 5 % hvis man smittes i voksen alder (se tabell 1). Uavhengig av alder ved smitte har personer med Downs syndrom høy risiko for utvikling av kronisk hepatitt B-infeksjon. Kronisk hepatitt B-infeksjon kan etter mange år føre til utvikling av leversvikt, cirrhose eller leverkreft (hos anslagsvis 15 - 25 % av personer med kronisk hepatitt B-infeksjon).

Tabell 1: Risiko for type forløp av hepatitt B-infeksjon hos nyfødte og voksne
Alder ved smittetidspunktSymptomatisk akutt infeksjonKronisk bærertilstand (HBsAg+)
Nyfødte1%90 %
Voksne30 %< 5 %

I noen tilfeller med hepatitt B-infeksjon påvises det kun antistoffer mot hepatitt B-kjerneantigen (anti-HBc) og verken hepatitt B-overflate antigen (HBsAg) eller beskyttende antistoffer mot hepatitt B-overflate antigen (anti-HBs). Dette kalles ‘core alene positiv’ eller okkult hepatitt B. Det er påvist at personer med slik infeksjon kan smitte andre, og de skal følges opp på samme måte som andre med kronisk hepatitt B-infeksjon. Det er spesielt viktig at nyfødte barn av mødre med påvist anti-HBc skal følges opp på samme måte som barn av mødre med påvist HBsAg.

Forekomsten av hepatitt B-infeksjon varierer betydelig mellom land og verdensdeler. Forekomsten klassifiseres ut fra prosentandel av befolkningen med påvisbart hepatitt B-overflateantigen (HBsAg). En forekomst på under 2 % av befolkningen regnes som lav, og omfatter blant annet skandinaviske land, det meste av Vest-Europa, USA og Australia. De fleste personer med kronisk hepatitt B-infeksjon i Norge har tilknytning til land med middels eller høy forekomst av hepatitt B og er smittet før ankomst til Norge. For disse er testing særlig viktig i forbindelse med graviditet hvis dette tidligere ikke er gjort.

 • Liste over land med mellom - eller høy forekomst av hepatitt B (FHI)

Risiko for hepatitt B-smitte er ellers knyttet til nær kontakt med personer som har hepatitt B-infeksjon, risikoadferd, økt smitterisiko i forbindelse med yrke eller reise.

Les mer om Hepatitt B-infeksjon og diagnostikki kapittel omhepatitt B iSmittevernveilederen for helsepersonell (FHI).

Hepatitt B-vaksine

Hepatitt B-vaksine kan gis forebyggende mot infeksjon før en smittesituasjon oppstår (pre-eksponeringsvaksinasjon), eller etter en mulig smittesituasjon (posteksponeringsbehandling). Hepatitt B-vaksine ble tilgjengelig i 1983. Dagens vaksine består av hepatitt B-overflateantigen (HBsAg) som er produsert i gjærceller ved hjelp av rekombinant DNA-teknikk. Vaksinen har alumi­niumhydroksid som adjuvans [1]. Den har ingen levende komponenter. Hepatitt B-vaksine er tilgjengelig både som standard enkeltkomponent vaksine og i kombinasjon med andre vaksiner, se tabell 2. Det er også tilgjengelig en alternativ enkeltkomponent vaksine til bruk hos pasienter med nyresvikt (Fendrix). Denne består også av hepatitt B-overflateantigen (HBsAg) men med en annen adjuvans (monofosforyl lipid A (AS04C) og aluminiumfosfat).

Kombinasjonsvaksiner mot hepatitt B sammen med andre vaksiner brukes ved preeksponeringsvaksinasjon. Kombinasjonsvaksine mot hepatitt A+B brukes særlig i reisesammenheng, men også til risikogrupper som får dekket begge disse vaksinene etter bestemmelsene i blåreseptforskriften (se tabell 9 nederst). Hepatitt B-vaksine finnes også i kombinasjon med andre barnevaksiner. Disse er i utbredt bruk på verdensbasis. I Norge ble seksvalent kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type b og hepatitt B innført i barnevaksinasjonsprogrammet for alle barn født fra og med 1.november 2016.

Tabell 2: Tilgjengelige vaksiner mot hepatitt B i Norge
Tilgjengelige vaksinermot hepatitt BBeskytter motNedre alders-grenseØvre alders-grenseIndikasjon

Standard hepatitt B-vaksine

(enkeltkomponent vaksine med aluminiumhydroksid)

Hepatitt B

Ingen

IngenPre-eller post-eksponerings-vaksinasjon

Enkeltkomponent vaksine med AS04C og aluminiumfosfat

(Fendrix)
HepatittB15årIngenPreeksponerings-vaksinasjon
hos pasienter med nyresvikt

To-komponentvaksine

(bivalent)
HepatittA+B1årIngenPreeksponerings-vaksinasjon

Sekskomponent-vaksine

(seksvalent)
Difteri,stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilusinfluenzae type b og hepatitt B6uker

Preeksponerings-vaksinasjon gjennom

barnevaksinasjons-programmet*

*Brukes også som dose 3, 4 og 5 ved posteksponeringsbehandling av barn født av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon

Mer enn 95 % av vaksinerte spedbarn, barn og unge voksne responderer på hepatitt B-vaksine, og de fleste oppnår anti-HBs-nivå >10 IU/l (beskyttende nivå). [2]. Fra 40-årsalderen blir vaksineresponsen dårligere [3]. Det er vist at menn responderer dårligere på hepatitt B-vaksine enn kvinner. Dessuten er røyking, fedme og muligens visse vevstyper assosiert med redusert immunrespons på hepatitt B-vaksine [2]. Dersom vaksinen ved en feil blir gitt til en person som har hepatitt B-infeksjon, er dette ikke farlig, men vaksinen vil ikke kunne kurere en pågående infeksjon.

Alle enkeltkomponent hepatitt B-vaksiner har ATC-kode J07BC01 og SYSVAK-kode HEP01.

Kombinert hepatitt A+B-vaksine har ATC-kode J07BC20 og SYSVAK-kode HEP20.

Kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type b og hepatitt B har ATC-kode J07CA09 og SYSVAK-kode KOM09.

Fullstendige preparatomtaler finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode pålegemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider.

Grupper som anbefales hepatitt B-vaksine

Hepatitt B-vaksine er anbefalt til alle barn i Norge født fra og med 1. november 2016, som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. I tillegg er flere grupper med økt risiko for hepatitt B-smitte anbefalt vaksine (tabell 3) [4].

Tabell 3: Grupper som anbefales hepatitt B-vaksine
AnbefaltgruppeOmfatter
Preeksponeringsvaksinasjon
1. Barnevaksinasjons-programmet

Allebarn født f.o.m. 1. november 2016

2. Personerunder 25 år med foreldre født utenfor lavendemisk område

Se Liste over land med mellom - eller høy forekomst av hepatitt B (FHI)

3. Nærkontakter/
personer med langvarig omgang med kjente smittebærere
 • Seksualpartnere
 • Medlemmer av samme husstand
 • Barn i barnehageavdeling med smittebærere under 3 år
 • Beboere i samme bofellesskap som psykisk utviklingshemmede smittebærere
4. Andre
personer som er særlig utsatte for smitte grunnet risikoadferd eller sykdom
 • Stoffbrukere
 • Menn som har sex med menn
 • Personer som selger seksuelle tjenester
 • Personer med sykdom som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter
 • Personer med kronisk nyresvikt
5. Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for konsekvenser av hepatitt B-infeksjon
 • Personer med Downs syndrom
 • Personer med kronisk leversykdom
6. Personer som utsettes for smittefare under utøvelsen av sitt yrke eller under utdanning
 • Personer som jobber eller har studiepraksis i helsevesen, politi, fengsel, redningspersonell, barneomsorg, eldreomsorg, sosialarbeid hvor blodkontakt med mulig smitteførende personer eller stikk av brukte sprøytespisser kan forekomme
 • Ansatte eller studenter i praksis i barnehageavdeling med smittebærere under 3 år
Se kapittel om yrkesvaksinasjon i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI)
7. Reisevaksinasjon
 • Personer med risiko for smitte under opphold utenfor lavendemisk område
Posteksponeringsvaksinasjon
8. Nyfødtebarn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon
9. AnnenposteksponeringEtterkjent eller mulig eksponering som seksuell kontakt eller blodsmitte (stikkskadeeller kontaminert sprøyte el.l)

Flere av disse gruppene får dekket hepatitt B-vaksine av Folketrygden (blå resept) Se detaljert oversikt i avsnitt om bestilling og utlevering av vaksine nedenfor.

Personer med kronisk nyresvikt

Personer med kronisk nyresvikt (pre-dialyse- og dialysepasienter) responderer dårligere på hepatitt B-vaksine enn andre. Pasienter som behandles med dialyse har dessuten økt risiko for hepatitt B-smitte. Noen studier hos voksne nyresviktpasienter tyder på at det kan oppnås bedre antistoffrespons (anti-HBs) på vaksine ved bruk av dobbel vaksinedose (standard vaksine) og et eget firedoseregime[5]. Andre studier har vist at pasienter med nyresvikt (over 15 år) i større grad oppnår serokonversjon og høyere antistoffnivå ved bruk av enkeltkomponentvaksine med annen adjuvans (Fendrix) [6]. Det vil imidlertid ikke oppnås respons hos alle nyresviktpasienter uansett type vaksine og vaksinasjonsregime, og disse pasientene anbefales derfor å måle antistoffnivå mot hepatitt B-antigen (anti-HBs) etter fullført vaksinasjon. Ved manglende vaksinerespons må det vurderes om pasientene skal få ytterligere vaksinedoser.

Kontraindikasjoner

 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C

Graviditet/amming

Verken svangerskap eller amming utgjør kontraindikasjon mot hepatitt B-vaksine [1]. Hepatitt B kan få alvorlig forløp hos gravide. Ved reell smitterisiko bør derfor gravide vaksineres. Se også kapittel omvaksinasjon av gravide og ammendei Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Bivirkninger

Bivirkninger til enkeltkomponent hepatitt B-vaksine eller kombinasjonsvaksine mot hepatitt A og B:

Uønskede hendelser etter hepatitt B-vaksinasjon er vanligvis milde og forbigående [1]:

 • Lette lokalreaksjoner med ømhet og rødhet forekommer hos mer enn 10 %
 • Systemiskebivirkninger i form av ledd- eller muskelsmerter, tretthet, feber og hodepine forekommer hos 1-10 %.

Allergiske reaksjoner er rapportert, men anafylaktiske reaksjoner forekommer svært sjelden.

For mer informasjon om bivirkninger, se fullstendige preparatomtaler ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på www.legemiddelsok.no.

Mange langtids oppfølgingsstudier er utført uten at det er funnet årsakssammenheng mellom alvorlig sykdom og hepatitt B-vaksinasjon [1]. Det er blant annet ikke funnet holdepunkter for at hepatitt B-vaksine kan føre til utvikling av multippel sklerose [1;7;8;9].

For beskrivelse av bivirkninger etter seksvalent vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type b og hepatitt B, se kapittel om aktuelle kombinasjonsvaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Anbefalt vaksinasjonsregime

Vaksinen settes intramuskulært, fortrinnsvis i deltoidmuskelen hos personer over 1-2-årsalder og lateralt på lårets midtre tredjedel hos barn under 1-2 år. Injeksjon i glutealregionen frarådes, da det kan føre til dårligere antistoffrespons.

Preeksponeringsvaksinasjon

For de ulike vaksinasjonsregimene er det viktig å overholde minimumsintervallet mellom dosene. Det er imidlertid intet maksimumsintervall. I de fleste tilfeller brukes tredoseregime. Todoseregime med voksendose kan brukes til ungdom i alderen 11-15 år (se tabell 4). Todoseregimet anbefales bare ved lav smitterisiko, fordi god beskyttelse først kan påregnes etter andre dose. Firedoseregime med kortere intervaller mellom de første dosene (hurtigregime) anbefales i tilfeller med tidsnød og høy risiko for smitte. Antistoffresponsen kommer da betydelig raskere. Det trengs imidlertid en fjerde dose etter om lag 1 år for å sikre langtidsbeskyttelse mot hepatitt B. Firedoseregime er også aktuelt ved grunnsykdom som medfører dårlig immunrespons. For posteksponeringsvaksinasjon, se eget avsnitt.

Tabell 4: Preeksponeringsvaksinasjon med ulike hepatitt B-vaksiner

Aktuelle vaksinasjonsregimer

Anbefalt regime

Minimums-intervall
dose 1 og 2

Minimumsintervall

dose 2 og 3

Barn

Barnevaksinasjons-programmet

DTP-IPV-Hib-HepB-vaksine

3-5-12 md

Premature født før svangerskapsuke 32: en ekstra dose ved alder 6-8 uker

8 uker*

6-7 md*

Dose 3 etter alder 11 md

Hepatitt B-vaksine:

Barnedose 0-15 år

0-1-6 md

4 uker

5 md

Voksendose 11-15 år

0-6 md**6 md--

Hepatitt A+B-vaksine:

Barnedose 1-15 år

0-1-6 md

4 uker

5 md

Voksendose 11-15 år

0-6 md**6 md--

Voksne

Hepatitt B-vaksine

16 år og eldre

0-1-6 md

4 uker5md

Hepatitt B-vaksine

18 år og eldre
0-7-21 dager- 12 md***

Hepatitt A+B-vaksine

16 år og eldre

0-1-6 md

4 uker5 md

Hepatitt A+B-vaksine

18 år og eldre
0-7-21 dager-12 md***

Pasienter med nyresvikt

Standard hepatitt B-vaksine

16 år og eldre

4 doble doser (40ug)

0-1-2-6 md

Alternativ hepatitt B-vaksine

(Fendrix)

15 år og eldre
0-1-2-6 md

Standard hepatitt B-vaksine

Barn 0-15 år****

0-1-6 md eller

0-1-2-12 md

*det anbefales å gå over til 4-doseprogram hvis intervallene er blitt kortere enn henholdsvis 8 uker og 6 md, eller ved start mellom 6 og 8-ukersalder. Det bør da gå minimum 4 uker mellom hver av de første 3 dosene, og deretter 12 måneder mellom dose 3 og 4.

**2-doseregime anbefales kun ved lav smitterisiko

***Hurtigregime anbefales i tilfeller med tidsnød og høy risiko for smitte. Antistoffresponsen kommer da betydelig raskere, og er minst like god som etter to doser med 4 ukers intervall. Det trengs en fjerde dose etter om lag 1 år.

****Erfaringer fra vaksinasjon av voksne, tilsier at en høyere antigendose kan forbedre immunresponsen.

Varighet av beskyttelsen og behov for boosterdoser

Hepatitt B-vaksine induserer god immunologisk hukommelse [1;10;11;12]. Over 95 % av barn, ungdom og unge voksne oppnår beskyttende antistoffnivå etter fullvaksinering med tre eller fire doser. Mange oppnår høyt beskyttende antistoffnivå allerede etter de første to dosene i et tredoseprogram, men langvarig beskyttelse krever en boosterdose som er gitt minst 5-6 måneder etter forrige dose. Alvorlig hepatitt eller utvikling av bærertilstand er ikke registrert hos immunkompetente personer som er korrekt vaksinert. Personer med normalt immunforsvar som er vaksinert etter vanlig skjema trenger vanligvis ikke flere boosterdoser [1;12].

Immunkompetente personer som 1-3 måneder etter tredje vaksinedose har oppnådd antistoffrespons med anti-HBs > 10 IU/l betraktes som livsvarig beskyttet mot alvorlig hepatitt B-infeksjon og kronisk bærertilstand [1;13]. Imidlertid er det noe usikker dokumentasjon på at hepatitt B-vaksinasjon i spedbarnsalder fører til varig beskyttelse i fravær av naturlig smitteeksponering. I flere land pågår langtidsovervåkning for å utrede dette spørsmålet.

For personer som ikke har respondert med beskyttende antistoffnivå etter vaksinasjon, se tabell 5.

Tabell 5. Tolkning av analyser ved serologisk testing 1-3 måneder etter fullført hepatitt B- vaksinasjon

Anti-HBs

Tolkning

≥10IU/lAnsessom livslang beskyttet
<10 IU/l

Usikkertom god nok beskyttelse. Gi nye 3 doser etter vanlig regime og gjør ny
antistoffmåling 1-3 måneder etter siste (totalt sjette) dose. Dersom
tilfredsstillende nivå ikke er oppnådd etter seks doser er videre vaksinasjon
antagelig nytteløst og personen må regnes som "non-responder".

Om hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Hepatitt B-vaksine er svært effektiv for å forebygge hepatitt B-infeksjon. Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer alle medlemsland til å innføre hepatitt B-vaksine i sine nasjonale vaksinasjonsprogram. 184 av 194 land har allerede innført vaksinen (per 2014).

Vaksine mot hepatitt B har vært gratis for norske barn med foreldre fra land med middels- eller høy forekomst av hepatitt B-infeksjon siden 1990. Denne gruppen har fra 2007 fått vaksinen gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Tilbudet om hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet ble utvidet til å omfatte alle barn født fra og med 1. november 2016.

Allmenn vaksinasjon bidrar til å forebygge hepatitt B-infeksjon også hos personer som ikke tilhører kjente risikogrupper [4]. Globalisering, med økt innvandring og reiseaktivitet, gir risiko for smitte både i og utenfor Norge. Barn responderer godt på vaksinen og får langvarig effekt. Begrunnelsen for å gi hepatitt B-vaksine tidlig i spedbarnsalder er først og fremst at smitte i spedbarnsalder eller tidlig barnealder gir mye høyere risiko for kronisk infeksjon enn ved smitte senere i livet. Derfor er det viktig å beskytte barna tidlig. Personer med kronisk hepatitt B-infeksjon er viktigste smittekilde fordi infeksjonen er asymptomatisk og dermed ofte heller ikke kjent. Derfor er innføring av allmenn vaksinasjon av spedbarn også viktig på sikt for å begrense smitte videre til andre. Allmenn vaksinasjon kan bidra til å unngå forskjellsbehandling mellom grupper som får/ikke får tilbud om vaksine.

Hepatitt B-vaksine har vært i omfattende bruk på verdensbasis siden den kom på markedet i 1983. De senere årene har det også vært utstrakt bruk av hepatitt B i kombinasjonsvaksine. Det er flere fordeler med å gi hepatitt B-vaksine som kombinasjonsvaksine. Det at vaksinen kan gis i samme injeksjon som de øvrige vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet gir en forenkling av tilbudet til barn, og gir mindre risiko for at enkeltdoser kan glippe. Barnet får færre stikk totalt og også mindre mengde adjuvans og tilsetningsstoffer enn om vaksinene gis hver for seg. Barnets immunapparat er allerede tidlig i fosterlivet forberedt på å takle ulike smittestoffer som møter det etter fødselen. Vaksiner benytter bare en liten andel av barnets immunkapasitet. Kombinasjonsvaksine belaster immunapparat langt mindre enn vanlige infeksjoner som for eksempel forkjølelse. Spedbarn tåler derfor godt å få flere vaksiner samtidig.

Flere av vaksinene som inngår i kombinasjonsvaksinene er ikke tilgjengelige som enkeltkomponentvaksiner. Den eneste måten å få beskyttelse mot disse sykdommene er derfor gjennom bruk av kombinasjonsvaksiner.

Spesifikt hepatitt B-immunglobulin

Hepatitt B-immunglobulin(HBIG) kan hindre utvikling av hepatitt Bhvis det gis så raskt som mulig etter smitteeksponering. For nyfødte av smitteførende mor bør immunglobulin gis innen 24 timer. Etter annen smitteeksponering bør det gis innen 48 timer. HBIG er framstilt av plasma fra personer med høyt nøytraliserende antistoff­nivå mot hepatitt B-overflate (surface) antigen (anti-HBs). Hver plasmaenhet er testet negativ for hepatitt B-virus, hepatitt C-virus og hiv.

Indikasjoner

Hepatitt B-immunglobulin gis i tillegg til hepatitt B-vaksine ved posteksponeringsprofylakse til:

 • Nyfødtbarn av mor som er sikker eller mistenkt hepatitt B-smittebærer, se eget avsnitt nedenfor.
 • Personerutsatt for stikkskader, slimhinneeksponering eller seksuell eksponering i tilfeller der kilden er kjent smittebærer med hepatitt B-virus
 • Kjentnon-responder etter tidligere vaksinasjon som er eksponert for kilde uten kjent hepatitt B-status eller der kilden er kjent smittebærer med hepatittB-virus (se tabell 5)
 • Ufullstendig vaksinerte hemodialysepasienter

Se også avsnittet «Annen posteksponeringsbehandling» under.

Ved stikkskader i helsevesenet der kildens hepatitt B-status er ukjent, bør det gjøres en risikovurdering for å avgjøre om HBIG skal benyttes samtidig med første dose i et hurtigvaksinasjonsregime (0, 1, 2 og 12 måneder). HBIG anbefales bare når det kan sannsynliggjøres at kilden er en hepatitt B-smitteførende person.

Kontraindikasjoner

 • Ingen

Graviditet

Graviditet er ikke kontraindikasjon mot bruk av immunglobuliner.

Bivirkninger til hepatitt Bimmunglobulin

 • Ømhet på injeksjonsstedet forekommer
 • Anafylaktiskereaksjoner er rapportert hos pasienter med alvorlig hypogammaglobulinemi eller IgA-mangel, spesielt når alvorlig hypogammaglobulinemi opptrer sammen med pernisiøs anemi.

Anbefalt doseringsregime for hepatitt BimmunglobulinUmanbig

Eneste tilgjengelig Hepatitt B immunglobulin fra Folkehelseinstituttet er per nå preparatet Umanbig (minst 180 IE/ml).

 • Ved forebygging av hepatitt B hos nyfødte med mødre som er bærere av hepatitt B-virus,er dosering 30-100 IE/kg. Normalt gis 1 ml (180 IE) til barn født nær termin. Dette gis ved fødsel eller så snart som mulig etter fødsel.
 • Ved forebygging av hepatitt B ved eksponering hos ikke-immune personer: minst 500 IE. Denne doseringen gjelder også små barn, med unntak av nyfødte eksponert av smitteførende mor, se punktet over. Normalt gis et hetteglass på 3 ml (540 IE) så snart som mulig etter eksponering, og helst innen 24–72 timer. Se tabell 8 under.
 • Immunprofylakse mot hepatitt B hos ufullstendig vaksinerte hemodialysepasienter: Dosering er 8-12 IE/kg, maksimalt 500 IE, annenhver måned frem til serokonvertering etter vaksinering.

Nyfødt barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon - posteksponeringsbehandling

Det fødes om lag 500 barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon i Norge hvert år. Disse barna har svært høy risiko for å utvikle kronisk hepatitt B-infeksjon dersom de ikke får riktig behandling etter fødsel (posteksponeringsbehandling). Ved oppstart av posteksponeringsbehandling senere enn 48 timer etter fødsel, har disse barna betydelig forhøyet risiko for å utvikle kronisk hepatitt B-infeksjon [14].

Barn av kvinner som får antiviral behandling for kronisk hepatitt B-infeksjon i svangerskapet, skal ha samme posteksponeringsbehandling som angitt under.

Følgende barn skal også vaksineres etter nedenstående vaksinasjonsregime:

 • Barn født av anti-HBc-alene positive mødre (okkult hepatitt B)
 • Barn med mødre fra land med middels eller høy forekomst av hepatitt B eller andre risikogrupper, som ved fødsel ikke har kjent hepatitt B-status. Mor og barn skal behandles som om mor er smitteførende inntil spørsmålet er avklart. Posteksponeringsbehandling av barnet skal ikke utsettes i påvente av laboratoriesvar.

Anbefalt posteksponeringsbehandling til nyfødte barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon:

Ved fødsel: Første vaksinedose (enkeltkomponentvaksine mot hepatitt B) gis samtidig med spesifikt hepatitt B-immunglobulin (30-100 IE/kg, normalt gis 1 ml (180 IE) til barn født nær termin) i.m. snarest og helst innen 24 timer etter fødselen, på forskjellige injeksjonssteder. Barnets hud må vaskes omhyggelig ren for morens blod før noe injiseres. Hvis dette ved en feil ikke er blitt gitt i løpet av 24 timer, skal det gis så raskt som mulig.

Videre vaksinasjon: Barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon har behov for høy antistoffrespons raskt. Andre dose enkeltkomponent hepatitt B-vaksine skal derfor gis ved alder 4 uker. For denne høyrisikogruppen skal andre vaksinedose ikke utsettes til 6-ukerskontrollen. Etter de to tidlige dosene med enkeltkomponent hepatitt B-vaksine, kan barna følge det samme vaksinasjonsregimet som alle andre barn med seksvalent vaksine ved 3-, 5- og 12-månedersalder (tabell 6). Det vil si til sammen 5 doser hepatitt B-vaksine. Alle doser må gis på angitt tidspunkt. Forsinkelser gir økt risiko for at barna utvikler kronisk hepatitt B-infeksjon.

Tabell 6: Posteksponeringsbehandling for nyfødt barn av hepatitt B smitteførende mor

Hepatitt B-vaksine og hepatitt B-immunglobulin (1)

Etter fullført vaksinasjon: Vaksine og immunglobulin kan ikke forebygge alle tilfeller av hepatitt B-infeksjon, fordi enkelte barn smittes før fødselen. Barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon skal derfor undersøkes med blodprøve 1-3 måneder etter avsluttet vaksinasjon for å oppdage eventuell hepatitt B-infeksjon til tross for igangsatte tiltak, og for å se om barnet har oppnådd tilstrekkelig beskyttelse av vaksinasjonen. Det er fastlegens ansvar at dette blir fulgt opp, enten ved at fastlegen gjør det selv eller påser at det blir utført av andre (noen steder sykehuspoliklinikk). Anbefalte markører for slik utredning er: anti-HBs, HBsAg og anti-HBc (tabell 7).

Tabell 7: Anbefalte hepatitt B-markører (blodprøve) 1-3 måneder etter avsluttet posteksponeringsbehandling (rekvireres av fastlege)

Hepatitt B-markør:

Begrunnelse:

Antistoffer mot hepatitt B- overflate (surface) antigen (anti-HBs)

For å se om barnet er beskyttet (vaksineeffekt).

Verdi ≥ 10 IU/ml indikerer tilstrekkelig beskyttelse.

Hepatitt B-overflate (surface) antigen(HBsAg)For å se om barnet er smittet til tross for post-eksponeringsbehandling og må henvises for videre utredning.
Antistoffer mot hepatitt B- kjerne (core) antigen (anti-HBc)

Plakat med oversikt over oppfølging av barna:

 • Oppfølging av barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon (plakat)

Posteksponeringsbehandling etter annen eksponering

Etter mulig eller sikker eksponering for hepatitt B-smitte skal det straks igangsettes posteksponeringsbehandling i form av et eget vaksinasjonsregime og i visse tilfeller også behandling med spesifikt immunglobulin.

 • Etter mulig eller sikker eksponering for hepatitt B-smitte gis posteksponeringsprofylakse med enkeltkomponent hepatitt B-vaksine (kombinasjonsvaksine mot hepatitt A+B er ikke godkjent som posteksponeringsbehandling). Antall doser er avhengig av tidligere vaksinasjonsstatus. For personer som ikke er immune anbefales tre vaksinedoser (hurtigserie ved 0, 1 og 2 måneder). Ved behov for vedvarende beskyttelse anbefales en boosterdose etter ett års tid. Posteksponeringsbehandlingen bør begynne snarest, men vaksinasjon kan ha effekt selv om den påbegynnes uker etter eksponering ettersom sykdommen har lang inkubasjonstid.

 • I tilfeller med eksponering der kilden er kjent hepatitt B-smittebærer, kan spesifikt hepatitt B immunglobulin (HBIG) gis i tillegg til vaksine. Dette gjelder både ved stikkskader, slimhinneeksponering og seksuell eksponering. Etter 48 timer gis bare vaksine. Se ogsåi avsnitt over om Spesifikt hepatitt B-immunglobulin.

 • HBIG i tillegg til vaksinasjon bør vurderes også i de sjeldne tilfellene når kildens hepatitt B-status er ukjent og personen som er blitt eksponert er en kjent non-responder etter tidligere vaksinasjon. Dette skal også vurderes dersom personen bruker medikamenter eller har sykdom som påvirker immunforsvaret. Se ogsåi avsnitt over om Spesifikt hepatitt B-immunglobulin.

Se også kapittel om stikkuhell på sprøyter og andre blodeksponeringer - posteksponeringsprofylakse i Smittevernveilderen for helsepersonell (FHI).

Tabell 8: Posteksponeringsimmunisering mot hepatitt B

Den eksponerte

Kilden

Vaksinasjonsstatus hos den eksponerte

Anti-HBs målt 1 md etter avsluttet vaksinasjon

Tiltak om kilden er sikker HBsAg- positiv

Tiltak om kildens HBsAg-status er ukjent

Ikke vaksinert

-

Straks HBIG og full hurtigvaksinasjon

( 0, 1, 2 og 12 md)

Straks full hurtigvaksinasjon

(0, 1, 2 og 12 md)

Fått 1 dose

-

Fått 2 doser

-

Straks HBIG og én dose vaksine

Straks én dose vaksine

Fått 3 eller flere
doser

< 10 IU/lStraks HBIG og én dose vaksineStraks én dose vaksine
Fått 3 eller flere doser*UkjentStraks én dose vaksineStraks én dose vaksine
Fått 3 eller flere doser*≥ 10 IU/lIngen tiltakIngen tiltak

* Forutsetter vaksinasjon etter anbefalt regime (doser gitt med riktige minimumsintervaller)

HBsAg: hepatitt B-overflate (surface) antigen

HBIG: spesifikt immunglobulin mot hepatitt B

Serologisk testingetter vaksinasjon

Over 95% av barn, ungdom og unge voksne oppnår beskyttende antistoffnivå etter fullvaksinering med tre eller fire doser. Det er i fagmiljøer enighet om at rutinemessig testing av immunologisk friske personer som er adekvat vaksinert generelt ikke er indisert. Det anbefales likevel å kontrollere antistoffnivået (anti-HBs) 1 -3 måneder etter at siste dose er gitt for å vurdere immunresponsen for følgende grupper:

 • barn av mødre med kronisk hepatitt B-infeksjon
 • seksualpartnere til kroniske smittebærere
 • personer med forventet lav respons på vaksinen (som ved immunsvikttilstand, nyresvikt)
 • personer som vaksineres i yrkessammenheng (for eksempel helsearbeidere, ansatte i politi og fengselsvesen)

Dersom målingen gjøres 1-3 måneder etter siste vaksinedose, og personen har oppnådd antistoffrespons med anti-HBs ≥10 IU/l, kan dette regnes som livslang beskyttelse. Senere antistoffmålinger eller nye vaksinedoser er derfor ikke nødvendig. Dersom anti-HBs <10 IU/l, anbefales å gi 3 nye doser etter vanlig regime, se tabell 5.

Bruk av antistoffmåling for å vurdere vaksinasjonsstatus har begrenset verdi når dette gjøres lang tid etter vaksinasjon. Antistoffnivået synker normalt mest i løpet av det første året etter fullført vaksinasjon, for deretter å flate ut. I mange tilfeller vil antistoffnivået målt flere år etter vaksinasjon være < 10 IU/l eller ikke målbart selv om personen er korrekt vaksinert og har langtidsbeskyttelse. I de tilfellene antistoffmåling etter vaksinasjon skal gjøres, anbefales det derfor å ta blodprøven etter 1 – 3 måneder (dvs. tidligst 4 uker og ikke senere enn 3 måneder) etter siste vaksinedose.

Bestilling og utlevering av hepatitt B-vaksine og immunglobulin

Hepatitt B-vaksine i form av kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type b og hepatitt B inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen finansieres over statsbudsjettet og bestilles fra Folkehelseinstituttet.

Enkeltkomponentvaksine mot hepatitt B til nyfødte barn av smitteførende mødre (dose 1 og dose 2) kan bestilles fra Folkehelseinstituttet som en del av disse barna sitt barnevaksinasjonsprogram. Den kan også gis ved ettervaksinering av barn som kommer til Norge fra land med middels- eller høy forekomst av hepatitt B.

Vaksine til pre- og posteksponeringsprofylakse samt immunglobulin til posteksponeringsprofylakse etter retningslinjer gitt av Helse- og omsorgsdepartementet [15] kan rekvireres på blå resept fra apotek eller Folkehelseinstituttet.

Tabell 9: Betalingsordning for hepatitt B-vaksine og -immunglobulin på visse indikasjoner
IndikasjonBetalingsordning
 • Alle barn født f.o.m 1.11.2016

 • Barn i definerte risikogrupper født før 1.11.2016
Gratis (barnevaksinasjonsprogrammet)
Nyfødte barn av smitteførende mødreVaksine og immunglobulinsom gis på sykehus er del av behandling og betales av sykehuset.

De øvrige vaksinedosene gis på helsestasjon og betales av barnevaksinasjonsprogrammet.

Personer med langvarig omgang med kjente kroniske smittebærere

 • Medlemmer av samme husstand som kroniske smittebærere

 • Seksualpartnere til kroniske smittebærere

 • Barn i familiedaghjem eller barnehageavdeling med kroniske smittebærere under 3 år

 • Beboere i samme bofellesskap som psykisk utviklingshemmede kroniske smittebærere

Blå resept § 4 (indikasjonsgruppe A)

Andre særlig smitteutsatte personer (stoffmisbrukere, menn som har sex med menn, personer som selger seksuelle tjenester)

Blå resept § 4 (indikasjonsgruppe B)

Personer under 25 år med foreldre fra land utenfor lavendemisk område

Blå resept § 4 (indikasjonsgruppe C)

Personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatte for hepatitt Beller dens konsekvenser

 • Pasienter med kronisk nyresvikt

 • Pasienter med kronisk leversykdom

 • Pasienter med tilstander som gir økt blødnings­tendens, og som hyppig krever behandling med blod eller blodprodukter

 • Personer med Downs syndrom

Blå resept § 4 (indikasjonsgruppe D)

Personer som utsettes for smittefare under utdanningen i Norge

 • Studenter i medisin, operasjons­sykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, jordmorfag, odontologi, tannpleie og bioingeniørfag i Norge

Blå resept § 4 (indikasjonsgruppe E)

Etter smitteeksponering

Blå resept § 4 (indikasjonsgruppe P)

Personer som utsettes for smittefare under utøvelsen av sitt yrke

Ingen refusjonsordning. Betales av arbeidsgiver.

Personer med risiko for smitteeksponering under opphold utenfor lavendemisk område (reisevaksinasjon)

Ingen refusjonsordning. Betales av den enkelte.

Se kapittel om bestillingav vaksiner, immunglobulin og sera/antitoksini Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI).

Oversikt over tilgjengelige preparater og priser blir kontinuerlig oppdatert på nettsidenPreparater og priser (FHI).

Relaterte artikler

 • Hvorfor er det viktig å vaksinere?
 • Før og etter vaksinasjon
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 29/12/2023

Views: 5735

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.